Què és la UEC

Les Unitats d’Escolarització Compartida, són programes que tenen per finalitat l'atenció educativa de l'alumnat de Secundària amb dificultats d’adaptació escolar. La UEC del Ripollès és un recurs comarcal, basat en la cooperació institucional i el treball en xarxa, que permet un ús profitós d’iniciatives, serveis i recursos de la zona.

 

 

QUÈ OFEREIX?

Ofereix a l’alumnat activitats acadèmiques i laborals complementàries. L’objectiu d’aquests programes és afavorir l’assoliment de les competències bàsiques de l’etapa de la ESO  i obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria, amb una metodologia orientada al coneixement del món laboral i formatiu post-obligatori, que pretén motivar als i les alumnes, retornant-los la confiança en les possibilitats d’èxit personal, reforçant els seus aprenentatges i evitant l’abandonament escolar. Aquest projecte planteja la col·laboració d’entitats i empreses comarcals, públiques i privades que facilitin aprenentatges curriculars de forma experimental.

Els seus objectius generals són:

  • Acompanyar en l’establiment d’un itinerari de futur (laboral i/o educatiu).
  • Potenciar conductes positives que permetin un creixement saludable.
  • Aconseguir que els i les alumnes participin en activitats de grup, que adoptin actituds positives i superin inhibicions i prejudicis.
  • Aconseguir que l'alumnat es formi una imatge ajustada i desenvolupin l’autoestima per millorar el benestar personal i col·lectiu.
  • Treballar hàbits esportius i d’oci saludables

 

A QUI S'ADREÇA?

Alumnat de 3r i 4t d’ESO que presentin necessitats educatives especials derivades de les dificultats d'adaptació al medi escolar.

Per dur a terme aquest projecte, es compta amb un equip educatiu format per dues professionals de l'Àrea d'Infància i Adolescència del Consorci de Benestar Social. 

COM S'HI ACCEDEIX?

Els centres de secundària del Ripollès proposen els i les alumnes que participaran a la UEC segons el protocol de derivació establert entre els centres de secundària, l'EAP (Equip d'Assessorament Psicopedagògic) i l'acord de les famílies.